• ΦαγητόΜηχανήδιαμόρφωσης
  Φαγητό
  Μηχανήδιαμόρφωσης
 • Μηχανή“起源于起源于起源于起源于……起源于起源于起源于……
  Μηχανή“起源于起源于起源于起源于……起源于起源于起源于……
 • Μηχανήσυνεχούςτηγανίσματος)
  Μηχανήσυνεχούςτηγανίσματος)
 • Στεγνωτήριο & Φούρνος σ起源于αγγα ζ
  Στεγνωτήριο&
  Φούρνοςσήραγγας
   

Ποιοιείμαστε

Ding-Hanειδικεύεταιστηνκατασκευήεξοπλισμούεπεξεργασίαςτροφίμων。Σχεδιάζουμε,κατασκευάζουμεκαικατασκευάζουμεταμηχανήματαπουδημιουργούνκαισυσκευάζουνέτοιμακρέατα,λαχανικάκαιθαλασσινά,πατάτεςτηγανιτές,ψητάκαιτηγανητάσνακκαιάλλαποιοτικάτρόφιμα。

Διαβάστεπερισσότερα

Αυτόπουκάνουμε

Έχουμεμιαομάδατεχνικώνμεάφθονηεμπειρίακαιεπαγγελματικήτεχνικήγιαναπαρέχουμελύσειςπαραγωγήςτροφίμων,σχεδιασμόολόκληρωνεγκαταστάσεωνκαιπροσαρμογής,πλήρησυντήρησηκαιεξυπηρέτησημετάτηνπώληση。ΌλαταμηχανήματακατασκευάζονταιστηνεγκατάστασημαςκαιόλαταανταλλακτικάκαιεξαρτήματακατασκευάζονταιστηνΤαϊβάνμευψηλήποιότητακαικαλήαπόδοση。Συνεχίζουμενακαινοτομούμεκαιναβελτιώνουμετηνποιότητάμαςγιαναικανοποιήσουμετιςανάγκεςσας。

Διαβάστεπερισσότερα

Καυτάπροϊόντα

Δελτίοτύπου